میز امانات با قابلیت تعریف مدت زمان امانت سند، تعیین و محاسبه مبلغ جریمه و…